Park im. Józefa Piłsudskiego w Lubinie


Województwo: dolnośląskie

Powiat: lubiński

Lubin leży w północnej części Wysoczyzny Lubińskiej, wchodzącej w skład Niziny Śląsko-Łużyckiej. Od północy sąsiaduje ze Wzgórzami Polkowickimi, stanowiącymi południowo-wschodni fragment Wzgórz Dalkowskich. Rzeźba terenu miasta i jego okolic rozwinęła się w czwartorzędzie, a jej formy związane są ze zlodowaceniem środkowopolskim, które miało miejsce około 150 tysięcy lat temu.

Obecnie Lubin posiada 132 ha terenów zielonych, z których 50 ha to parki. Osiem lubińskich parków różni się między sobą szatą roślinną i charakterem. Spowodowane to jest nierównym wiekiem parków, panującą modą, położeniem. Park Józefa Piłsudskiego założony został na terenie podwala miejskiego i przylega do zachowanych dzisiaj murów obronnych. Park otoczony jest ulicami Mieszka I, Aleją Niepodległości oraz ulicą Armii Krajowej.

Od ulicy Niepodległości występuje aleja z bylinami i krzewami ozdobnymi, które wraz z drzewami stanowią izolację od ruchu ulicznego. Od strony Armii Krajowej znajduje się Centrum Kultury “MUZA” z ogródkiem kawiarnianym skierowanym w stronę parku. Ponadto w parku znajduje się mały plac zabaw dla dzieci oraz fontanna, na wyznaczonych alejkach są ustawione ławki. Natomiast w centralnej części w otoczeniu krzewów stoi pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego (1867-1935). Powierzchnia parku wynosi około 2,1 ha.

Przez park przebiega pieszy szlak turystyczny tzw. szlak Polskiej Miedzi, ścieżka przyrodnicza “Po parkach Lubina” oraz ścieżka rowerowa. Park pełni funkcję rekreacyjno-wypoczynkową, ponadto wykorzystywany jest do prowadzenia przyrodniczej działalności edukacyjnej.

Historia

W średniowieczu w widłach rzek Zimnicy i Baczyny powstał niewielki gród, który stanowi dziś historyczne centrum Lubina. W dokumentach po raz pierwszy pieczęć miejską odnajdujemy w 1310 roku. Miasto swój największy rozkwit zawdzięcza panowaniu Ludwika I Brzeskiego w latach 1344-1359. W tym czasie Książe Ludwik I zbudował obronne mury miasta, których ślady przetrwały do dnia dzisiejszego. W czasie II wojny światowej w mieście znajdowała się hitlerowska baza lotnicza. Po ofensywie wojsk radzieckich w 1945 roku miasto zostało zniszczone niemal w połowie. Do końca lat pięćdziesiątych Lubin był niewielkim ośrodkiem miejskim, wokół którego dominowały obszary rolno-leśne. Odkrycie w 1957 roku jednego z największych złóż miedzi na świecie, przyniosło gwałtowne przeobrażenia Lubina i okolic. Dynamiczny rozwój przemysłu miedziowego wywarł silną presję na środowisko, przyrodę i krajobraz rejonu.

Przyroda

W parku rosną rośliny zróżnicowane pod względem wymagań klimatycznych. Najcenniejsze z nich to: jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), który mimo tego, że posadzony jest w drzewostanie parkowym wyrasta ponad korony innych drzew i jest dobrze widoczny od strony skrzyżowania ulic Mieszka I z Aleją Niepodległości, jest pomnikiem przyrody, klon jawor (Acer pseudoplatanus), klon zwyczajny (Acer platanoides), wierzba płacząca (Salix x chrysocoma Dode), grab zwyczajny (Carpinus betulus), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), świerk kłujący (Picea pungens),lipa drobnolistna (Tilia cordata), lipa szerokolistna (Tilia phatyphyllos), kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum), olsza czarna (Alnus glutinosa). Ponadto występują krzewy: róża dzika (Rosa canina), dziki bez czarny (Sambucus nigra). Otaczające park mury obronne są siedliskiem roślin szczelinowych: lnicy bluszczykowatej (Cymbalaria muralis) oraz zanokcicy murowej (Asplenium ruta-muraria).

W parku znajduje się składająca się z kilkunastu gniazd kolonia gawrona (Corvus frugilegus) można tu spotkać wróble (Paser domesticus), kosy (Turdus merula), sierpówki (Streptopelia decaocto), sikorę bogatkę (Parus major), sikorę modraszkę (Parus caeruleus).

Ścieżka

Ścieżka została zaprojektowana w oparciu o walory przyrodnicze i historyczne.

1. Do parku wchodzimy od strony ulicy Mieszka I, tutaj znajduje się wiele krzewów dzikiej róży. Owoc dzikiej róży jest bardzo obfitym źródłem witaminy C, ma także działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Dzięki intensywnemu zapachowi, który wydzielają kwiaty jest stosowana do produkcji olejków zapachowych.

2. Schodząc po schodach po lewej stronie obserwujemy lipę szerokolistną. Duże drzewo o stożkowatej lub kopulastej koronie, z dolnymi gałęziami zwisającymi. Liście ma okrągławe, u nasady sercowate. W kątach nerwów na spodniej stronie liści występują kępki białych włosków. Liście bywają bardzo lepkie. Kwiaty obupłciowe, żółtawe, roślina owadopylna. Drewno nadaje się do prac rzeźbiarskich. Kwiaty zawierają olejek lotny.

3. Kierujemy się dalej ścieżką w prawą stronę i dochodzimy do stanowiska, gdzie występuje jesion wyniosły. Jest to drzewo bardzo wymagające pod względem żyzności gleby. Korona jesionu jest dość przejrzysta, liście składają się z 7-9 niedużych listków. Owoce to orzeszki wyposażone w płaskie skrzydełka, dzięki którym wiatr może przenosić je na duże odległości. Drewno odznacza się dużą sprężystością i wytrzymałością. Produkuje się z niego meble oraz narty, a w średniowieczu wytwarzano z niego broń. Jesion wyniosły jest pomnikiem przyrody.

4. Idziemy w lewo, a później w prawo cały czas wzdłuż murów obronnych. Mury miejskie wzniesiono w latach 1348-1358 z inicjatywy władcy Lubina księcia Ludwika I. Do chwili obecnej miejskie mury zachowały około 70 % dawnego przebiegu. Lubińskie mury miejskie z XIV wieku, wpisane są do rejestru zabytków.

5. Po drodze mijamy lipy, klony, kasztanowce, na których gawrony maja swoje gniazda. Charakterystyczna dla tego ptaka jest jasna, naga nasada dzioba u starych osobników. Upierzenie czarne o granatowym połysku. Żywi się owadami, robakami i ślimakami. Gniazduje w koloniach. Gniazdo buduje wysoko na drzewach, samica wysiaduje od 3-6 jaj.

6. W tej części parku występuje dużo klonów zwyczajnych. Drzewo o koronie owalnej, rozłożystej. Kora czarno-brązowa, podłużnie spękana. Liście o gładkim brzegu, najczęściej 5-klapowe, o zaokrąglonych wycięciach i nielicznie zaostrzonych ząbkach. Roślina wiatropylna. Owoce klonu to orzeszki ze skrzydełkami rozwartymi do 1800.

7. Na murach możemy zaobserwować lnicę bluszczykowatą. Łodygę ma nagą, dobrze ukorzeniająca się, liście nerkowate o nerwacji dłoniastej z 3-7 klapkami ostro zakończonymi. Kwiaty na długich szypułkach, grzbieciste, jasnofioletowe z żółtym środkiem

8. Idziemy dalej wzdłuż murów w tej części parku występuje wiele okazów robinii akacjowej. Roślina pochodzi z Ameryki Północnej, do Europy sprowadzona w 1601r jako drzewo ozdobne. Drzewo dorastające do 25 m wysokości o luźnej, nieregularnej koronie. Kora ciemna głęboko spękana. Liście nieparzysto pierzastozłożone 7-21 listków jajowatych o zaokrąglonych końcach. Kwiaty białe, motylkowe, silnie pachnące, tworzące grona.

9. Na murach przy kolejnych schodach obserwujemy zanokcicę murową. Liście zimotrwałe, barwy szarozielonej wyrastają kępkami ze spłaszczonego kłącza. Liście pierzaste w zarysie trójkątne do romboidalnych. Liście płonne nie różnią się od zarodnionośnych. Zarodniki zebrane w podłużne, wąskie kupki na spodzie odcinków wzdłuż nerwów.

10. Udajemy się alejką w prawo w kierunku fontanny. Mijamy kilka okazów kasztanowca zwyczajnego. Drzewo ma gładką, szarobrunatną korę. Liście naprzeciwległe, 5-7 dłoniasto złożone, o listkach siedzących, długości do 25 cm, odwrotnie jajowatych, nierównomiernie piłkowanych. Kwiaty obupłciowe, białe, z żółto czerwonymi plamami, zebrane w gęste wyprostowane, stożkowate wiechy wysokości 20-30 cm.

11. Obok fontanny po lewej stronie znajduje się wierzba płacząca. Drzewo o szerokiej, gęstej, regularnej koronie osadzone na niskim pniu z długimi wiotkimi i silnie zwisającymi gałęziami. Ma niewysokie wymagania glebowe..

12. Od fontanny idziemy przez mały plac zabaw, gdzie mamy ze swoimi pociechami miło spędzają czas. Po prawej stronie widzimy olsze czarne. Korona luźna, wydłużona. Liście okrągławe, gładkie, ciemnozielone. Brzeg liścia grubo, podwójnie piłkowany. Roślina jednopienna. Roślina wiatropylna. Owoce zielone “szyszeczki” podczas dojrzewania ciemnieją.

13. Za placem zabaw skręcamy w lewo, następnie w prawo i wchodzimy na aleję wzdłuż ulicy Niepodległości. Spotykamy tu byliny i krzewy ozdobne, które wraz z drzewami stanowią izolację od ruchu ulicznego. Dochodzimy do pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pełnił on funkcję Naczelnika Państwa Polskiego w latach 1818-1922, był pierwszym Marszałkiem Polski, dwukrotnie premierem Polski, oraz twórcą tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczpospolitej

14. Kierując się alejką w stronę ulicy Niepodległości dochodzimy do ostatniego obiektu naszej wycieczki – klonu jaworu. Liście jaworu mają kształt dłoniasty i składają się z 5 klap o kształcie trójkątnym. Każda klapa ma jeden wyraźny wierzchołek. Dwie skrajne klapy są wyraźnie krótsze. Kora jaworu jest silnie spękana i łuszczy się. Owocami klonu jaworu są orzeszki wyposażone w skrzydełka, które rozparte są pod kątem ostrym ok. 600.

Bibliografia

Dunajski Andrzej, Krajewski Jerzy, Ścieżka przyrodnicza “Po parkach Lubina”, Lubin 2006
Eisenreich Wilhelm, Eisenreich Dorothea, Przewodnik do rozpoznawania roślin i zwierząt na wycieczce, Warszawa 1993
Rostański Krzysztof, Rostański Krzysztof Marek, Klucz do oznaczania wybranych gatunków drzewiastych, Krzeszowice 1999
Szlachetka Andrzej, Kryza Ryszard, Elementy dzikiej przyrody w mieście, Legnica 1997
Tokarczuk Stanisław, Dzieje miasta Lubin, Wrocław 2003
Wiązek Urszula i Aleksander, Opowieści o Lubinie, Legnica 1985
Strona internetowa http:/www.lubin.pl/

Autorzy

Autorem pierwotnej wersji opisu parku powstałej w ramach projektu "Parki i ogrody oczami młodzieży" jest:
Zespół Szkół nr 1 im.prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie
ul. Kościuszki 9
59-300 Lubin
e-mail: poczta@zs1.edu.pl
Opiekun grupy:
Emilia Badaczewska 
Autorzy opisu:
Natalia Budiakowska, Paula Fabjanowska, Justyna Gargała, Paulina Krom, Sandra Soboń, Arleta Sochacka, Damian Staroń, Katarzyna Szulik oraz współpracujące osoby z klasy I k.
Współpracujacy nauczyciele:


Wyszukiwarka

Wyszukiwarka


Kontakt

Nazwa organizacji
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Adres organizacji
90-602 Łódź, ul. Zielona 27
Telefon do organizacji
42 632 8118
Adres www organizacji
www.zrodla.org

 
 


Newsletter

wpisz swój e-mail aby otrzymywać informacje o naszych działaniach

Wyślij© 2010 Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" | Dzień Pustej Klasy | PITy 2017 | zielone szkoły | oszczędzajmy wodę | edukacja globalna | Kalendarz świąt ekologicznych